Sims 4 mano simas svorio nepraras

Dešim­ tos klasės pradžioje mudu lyg ir draugavom. Pas jį įgyta patirtis pakreipė visą mano gyvenimą. Lėtai ir sunkiai smėliu artyn klampojo safario medžiotojas. Kai pro jį eina delfinų skleidžiamas garsas, keitiklis tarsi suteikia tiems sig­ nalams neigiamą krūvį ir siunčia į šitą kompiuterį.

Vernas Beketas, parlydėjęs laivą toje paskutinėje jo kelionėje iš Tokijo į Kaliforniją, dirbo jame ir per pirmuosius ruošimo konser­ vuoti etapus, o metų vasario trečiąją, sekmadienį, paskutinį kartą išlipo iš minininko rūdijančiu tilteliu.

Su vos daugiau nei tri­ mis šimtais dolerių kišenėje ir vienintele aiškia nuostata jis įlipo į pirmą pasitaikiusią viešojo transporto priemonę, vežančią iš San Pedro, - į seną išklerusį raudoną tramvajų, - ir važiavo juo kuo toliau nuo karinio jūrų laivyno bazės. Kai pietinės krypties tramvajaus maršruto konduktorė, pri­ važiavus tingų uostuką Niuport Bičą, paskelbė paskutinę stotelę, Vernas išlipo nekantraudamas apsižvalgyti kur atsidūręs.

Gatvėse buvo pilna vienadienių turistų iš Los Andželo ir Orindžo apygar­ dos, plūstančių į pakrantę pasidžiaugti saulėtu viduržiemio oru.

NOT READY FOR THIS // THE SIMS 4 -- CURRENT HOUSEHOLD : GABBY 02

Pa- vaikštinėjęs minioje jis galiausiai atsidūrė gražiame komerciniame centre - viešbučiai, užkandinės ir žuvų prekiautojai. Visa prekyba spietėsi Niuporto viešojo jūros tilto prieigose. Vernas pagalvojo, kad šičia nebus sunkiau, tikriausiai net lengviau nei kur kitur, įsi­ kurti prie jūros.

Kai labai greitai pasitaikė tinkamas verslo pasiūlymas, Vernui nepasirodė, kad likimas jam nusišypsojo, tačiau taip manė tik to­ dėl, kad nežinojo, kaip retai čia koks nors žvejys parduodavo savo dalį vietos įmonėje, vadinamoje plokščiadugnių žvejybos valčių - dorių - laivynu. Tai, kad gera dešimtis medinių valtelių, keletas iš lentų sukaltų būdelių ir pora senų džipų vadinosi laivynu, pradžioje Eric Rankin 51 jam pasirodė beveik juokinga.

Tačiau stebėdamas lenktynes tiesiai virš smėlėto Niuporto kranto, jis nejučia ėmė žavėtis, kaip energingi vyrukai leidžia į vandenį savo valtis tiesiog į bangų mūšą ir plaukia žvejoti į gilų Ramųjį vandenyną.

Šiame miestelyje tie, kurie sunkiai dirbo, galėjo šiaip taip verstis, o Vernas sims 4 mano simas svorio nepraras nesikratė minties, kad reikės sunkiai plušėti. Skel­ bimas patraukė Verną kaip žuvį masalas.

Jam beslankiojant po do­ rininkų miestuką ir smalsaujant apie atšiaurų žvejyba besiverčian­ čių vyrų ir jų pagautomis žuvimis prekiaujančių žmonų susilipdytą gyvenimą, nuojauta bylojo, kad rado sau kuo tinkamiausią kampelį apsistoti.

Rankos paspaudimas ir visas turtas - penkių metrų ilgio plokščiadugnė valtis su dešimties arklio galių varikliu, pustrečio metro ilgio medinė trobelė, senas kariškas džipas ir daugybė storo valo - buvo parduotas Vernui iš viso už du šimtus penkiasdešimt dolerių ir septyniasdešimt penkis centus. Septyniasdešimt penki centai buvo už nuolatinę gyventoją katę, rainą dručkę Meibelę, kuri buvo įrašyta į sandorį paskutinę minutę.

Tą patį sekmadienio vakarą lauke valgydamas šviežiai ištroš­ kintą krabą ir lauke keptą menkę, Vernas Beketas buvo oficialiai priimtas į glaudžiai tarpusavyje susijusių laivyno vyrų ir moterų bendruomenę - būrį žmonių, kuriuos turėjo pažinti ir pamilti kaip savo šeimą. Vernas dažnai prisimindavo tą nepaprastą savaitgalį ir tą atsitik­ tinę sėkmę, kuri taip pakreipė jo gyvenimą.

Jis nė karto nepasigailė­ jo ir tik dėkojo laimingam likimui. Ir daugiau nei po pusės amžiaus jis tebedirbo tuos pačius darbus. Kad sužinotų, kur geresnės tinklų traukinio vietos ir kokios jų koordinatės, jis paderino labai aukštų dažnių mikrofoną.

sims 4 mano simas svorio nepraras kaip sekti mano svorio kritima

Girdėdamas tokius pranešimus Vernas jautėsi dar laimingesnis žargstydamas per raudonųjų menkių ir žalių šlakių krūvą, liulančią valties dugne. Pasimatysim, vyručiai, namie po kokios valandos.

Vernas pavarė tvirtą plokščiadugnę valtį - trečią savo valtį per penkis pastaruosius dešimtmečius - plaukti iškelta nosimi. Šimto arklio galių variklis su įpurškimu, kabinamas už borto, smarkiai stūmė laivę ramiu jūros paviršiumi. Po kelių minučių padėties nustatymo prietaisas jau įspėjo, kad artėja iš anksto numatytas plaukimo tikslas. Ryški ryto saulė nutvieskė besisūpuojančią ant vandens oranžinę plūdę, paliktą išvakarėse žymėti po ja įleistam storam valui.

Sklandus žmogaus ir technikos bendradarbiavimas. Vernas su­ lėtino dorę, pasilenkė per bortą ir su kabliu pačiupo plūdę.

Tada įtraukė plūdę ir, užvyniojęs prie jos pritvirtinto valo galą ant didelio metalinio skridinio, įtaisyto ant dešiniojo borto planšyro, spragte­ lėjęs jungiklį paleido mechanizmą triukšmingai suktis ir tarškėti. Eric Rankin 53 Skridinio varikliukas veikė vienodai, vyniojo ilgąją valo dalį, prie kurios nebuvo masalo. Vernas pasižiūrėjo per bortą, ar jo dar neapleido sėkmė. Netrukus mėlynoje gelmėje pamatė žybtelint skaistų raudonį - pirmą didelę menkę, o paskui ją ir visą tuntą. Kai pirmoji žuvis galiausiai pasiekė borto lejerį, - jos akys ir žiaunos keistai išsipūtė taip sparčiai iškilus iš gelmių, kur didelis slėgis, - Vernas ją greitai nukabino, sims 4 mano simas svorio nepraras ant valties dugno ir pasiruošė čiupti kitą.

Kai paskutinė iš kokių dviejų dešimčių žuvų - menkių, kūja­ galvių, šlakių - buvo įkelta per valties bortą, Vernas vos bepajėgė sukaupti jėgas ir užmesti valą su masalu kitai dienai. Net gargian­ čiais iš skausmo plaučiais, degančiais iš nuovargio rankų ir pečių raumenimis bloškė per bortą sunkų juodą susuktos nailoninės vir­ vės gniutulą ir slopiai sudejavęs vos nenuvirto ant medinio suolo laivagalyje. Nusprendė senu papratimu leisti sau kelias minutes pailsėti prieš plaukdamas į krantą.

Prigulusį, dorei švelniai sūpuojantis tartum lopšiui, čiūčiuojamam vandenyno lyg mylinčios motinos, fibromialgijos svorio metimo simptomas priveikė miegas. Liūliuojamam raminančio bangų teškenimo į laivės korpusą, netrukus jam ir vėl prisisapnavo tas pats greitai lekiančio veiks­ mo sapnas. Ta pačia seka, kaip jau nebesuskaičiuojamai daug kartų per daugelį metų, pasąmonėje pralėkus įvykiams, Vernas pašoko iš miegų ir atsistojo persigandęs.

Spėliojo, ar toli nukrypęs nuo kurso. Susirūpinęs ketino tikrintis, kur nuplaukęs, tačiau pirmiau jo dė­ mesį patraukė stulbinanti vizija - jis regėjo save, tebemiegantį ant suolo. Vernas dar būtų sukęs galvą, kas tas priešais jį gulintis žmogus, bet, kaip visada, jo dėmesį patraukė kažkas plevenantis tolumoje virš vandenyno.

Virtinė šviesų, išsidėsčiusių tiesėje per padangę. Stovėdamas ir žiūrėdamas įsitikino, kad tos šviesos blikčioja - įsi­ žiebia ir vėl užgęsta - įvairiais laiko tarpsniais, tarsi pagal Mor­ zės abėcėlę, kurią jis išmoko tarnaudamas karo laivyne. Apkerėtas šio reiškinio Vernas pajuto troškimą prisiartinti prie šviesų. Vaizdas lyg ragino kvituoti ir skrieti prie tų danguje švy­ tinčių perlų.

Vernui nebuvo tekę net lėktuvu skristi, todėl tolstantis vanduo užėmė kvapą, kaip ir pulsuojančios danguje šviesos. Iš gerokai aukščiau daug plačiau matydamas, pirmiausia gaudė žvilgsniu sa­ vo mažytę valtelę, plūduriuojančią atviroje blizgančio vandenyno platybėje, o paskui atkreipė dėmesį ir į gražų vienodą žalsvai mels­ vų, baltų, rudų atspalvių kaitaliojimųsi ten, kur bangos plakasi į Niuporto pakrantę.

Kylant vis aukščiau veikiai regėjimo lauke at­ sidūrė visa Kalifornija ir dantyti Siera Nevados kalnai, atskiriantys Kalifornijos valstiją nuo visos šalies rytuose. Po kelių sekundžių panorama išsiplėtė, jau aprėpė visą Šiaurės Amerikos žemyną, stai­ giai užsibaigdama palei Atlanto vandenyną.

Dabar Vernas tolo nuo Žemės greičiau už garsą, už šviesą, net už mintį, lėkė aukštyn taip greitai, kad pažvelgęs į apačią vos spėjo pamatyti visą rutulį, mažėjantį po juo. Skausmingai nudiegė ilgesys matant pasaulį nykstant iš akių, nors ir neprislopino pakilios nuo­ taikos vis artėjant prie virtinės brangakmenių, ryškiai mirgančių priekyje.

Eric - Rankin. .Vandenio - era.2011.LT

Tačiau paskui, kaip visada, jis ėmė lėtėti. Tartum lenktyninis automobilis prieš pat finišo liniją pasibaigus degalams ir užgesus varikliui, vėl pasijuto sugniuždytas, kad nepajėgė pasiekti galutinio kelionės tikslo. Maža to, nepatenkintas ir niekam negalėdamas pa­ rodyti to nepasitenkinimo, suprato dabar jau lekiąs laisvuoju kri­ timu sims 4 mano simas svorio nepraras į Žemę. Vis dėlto šį kartą kažin kas buvo kitaip. Šiam konkrečiam sap­ nui kartojantis jam buvo leista akimirką sklandyti pusiaukelėje tarp Žemės ir tų mirkčiojančių aukštybėje šviesų.

Nenumanė, kodėl taip įvyko, tačiau sklandydamas tarp tų dviejų pasaulių suvokė turįs gauti žinią. Kaip jam sakė, vieną gražią dieną tai nutiks. Ir protu, ir jausmais suvokė viską aiškiau, nei ką nors patirta iki tol. Žiūrėjo žemyn ir žavėjosi verpetuojančių pasaulio debesų raš­ Eric Rankin 55 tais, paskui žvelgė aukštyn į pulsuojančius brangakmenius: brūkš­ nys, brūkšnys Paskui žvilgsnis dar kartą nukrypo žemyn. Apstulbo išvydęs Že­ mės rutulį apsuptą tamsos.

Ilgas, ilgas Taip aiškino jam šviesos aukštybėje. Kai vėl pažvelgė žemyn, ten pasirodė pažįstami ir kaip niekad ryškūs žydri, žali ir rudi pasaulio atspalviai. Brūkšnys, brūkšnys Nors nenorėjo patikėti, Vernas žinojo, ką visa tai reiškia. Vernas atsipeikėjo, išsprogino akis, gaudė orą, bet tuoj pat pa­ šoko ir pasiekė aukštųjų dažnių radijo mikrofoną. Bemaž be nuo­ vokos, sukrėstas, įjungė mikrofoną atsiliepti.

Na, grįšiu Dideli skaitmeninio laikrodžio skaičiai rodė, kad jo miegota ilgiau negu dvi valandas. Ar tau tikrai nieko nenutiko? Atsijungęs keliom sekundėm. Tikriausiai užmigau, ir tiek. Ketvirtas skyrius Kad ir kokių buvo sunkumų, Rajano Eriksono karjera televizijo­ je klostėsi pagal nepaprastai optimistišką scenarijų, tėvui pateik­ tą prieš penkerius metus, aisiais. Debiutavusi Orindžo apygardos kabelinėse televizijos stotyse, jo rengiama laida ne tik patraukė regiono televi­ zijos dėmesį, Rajanas niekad nemanė sudarysiąs ir tokią stulbina­ mą sutartį: savo laidą kabelinio tinklo Fox antrinei bendrovei Los Andžele jis pardavė už didžiulę sumą - penkis milijonus dolerių grynais, o dar dešimt procentų jam buvo pažadėta už platinimą visoms televizijos stotims ir už garantiją, kad pats ir toliau ves laidą.

Visiems laikams užmarštin nuslinko dienos, kai pats rytą iškapsty- davo kokią vietos istoriją, vidurdienį nejudamąja kamera įrašydavo interviu ir jau vakarop būdavo sumontavęs didumą laidos. Vis dėlto sėkmė atėjo ne už dyką. Atrodė, kad laidos kaina kas­ dien vis auga.

Long Bičo traukos centras šventė didįjį savo naujausios ekspozicijos - Ryklių įlankos - atidarymą. Rajanas žinojo, kad šis svarbus įvykis kuo puikiausiai tiks jo laidai ir pradės ištisos savaitės pasakojimą apie tai, ką įdomaus galima veikti ir pamatyti Kalifornijos pakrantėje. Sutrikęs apsaugininkas prie parko vartų nusiėmė kepurę ir pa­ sikrapštė pliktelėjusį pakaušį.

Laidos režisierė Dženė Ratledž įvairavo automobilį į aikštelę, atsidarė kišeninį kompiuteriuką ir jaudindamasi ėmė stumti vaizdą ekrane.

sims 4 mano simas svorio nepraras allmax amino sumažina svorio netekimą

Su Libe. Libe Kohen. Sargybinis pavartė savo bloknoto puslapius. Maniau, jūs atva­ žiuosit keturioliktą valandą. Parkas atidaromas tik aštuntą.

Rajanas tiesiog sėdėjo atsilošęs ir laukė barnio. Ne, iš kur jums žinoti. Ko jums nepaskambinus parko prižiūrėtojui ir Čia jūs! Rajanas suskubo smarkiai gnybtelėti jai koją. O ar ne per daug paprašysim, kad mus įleistumėt?

Jay Asher, Carolyn Mackler - Mūsų Ateitis

Apsaugos darbuotojas iškėlė pirštą ir nėrė atgal į savo būdelę pa­ skambinti. O gavęs porą fotografijų su autografais, smagiai mojavo automobilių kolonai, važiuojančiai pro atidarytus vartus. Ko mes čia atsivilkom vos tik prašvitus?!

Kai šią laidą darydavau žmonių lankomose vietose, tai nė dviejų valandų neužtrukdavau užeit prarasti faktinius kūno riebalus išeit, o prifilmuodavau daugiau nei reikėdavo. Čia jau ne tas tavo menko biudžeto šlamš­ telis!

Kiek reikia laiko ir pastangų, kad padaryturti visam televizijos tinklui tinkamą laidą! Aš tik sakau, kad gal ne kiekvieną užduotį reikia išpūst iki tokios ekstravagancijos. Na, atrodo, kad studija mano kitaip. Ir kas, po paraliais, tau nepatinka? Tau tereikia drybsot savo ratuotam name ir gal­ vot, kokį vieną kitą reikšmingesnį žodelį tarsi, kol mes pasiruošim filmuot.

Dženė vienintelė su Rajanu kalbėdavo taip tiesiai. Dženė puikiai žino, kad Rajanas nepamirš, kas pasirašo jų algalapius. Tiesiog sakau, kad laida tapo visiškai kitokia. Eric Rankin 59 - Sakai taip, lyg ji būtų blogesnė. Žiūrovam patiko nesurežisuota, ne pagal scenarijų laida, kaip aš dariau.

Čia kaip anekdoto kulminacija Visas šitas smagumų ieškoji­ mas jau joks smagumas. Tavim dėta tik pasirodyčiau darbe ir, jei reikia, vaidinčiau, kad man smagu. Juk vis dėlto čia tikras Holi­ vudas. Iš televizijos vedėjų tikimasi, kad jie moka vaidinti. Jos logika jam kirto įžūliai taikliai. Kol galutinai man neįgrisai, gal bėk ir patogiai įsitaisyk grimavimo priekaboj. Aš tau pranešiu, kada bus laikas išeit ir vaidint, kaip veikiausiai mėgsti, visų garbinamą įžymybę.

Palinkusi virš prietaisų skydelio ir matydama Rajaną pro atvirą keleivio pusės langą, Dženė pasikėlė saulės akinius siekdama kuo įspūdingiau priblokšti jį žvilgsniu. Tau tiesiog pasisekė - į sims 4 mano simas svorio nepraras tokia laimė įkrito. Na, eik. Kai tik baigsi grimuotis, prieš interviu norėsiu su tavim pasikartot, ką kalbėsim. Nenorėdamas kelti scenos laidos gamybos grupės akyse, Rajanas tylėdamas nuėjo į priekabą. Eidamas pro krovininį vilkiką nežymiai linktelėjo nepatenkančiam į kadrą visureigio prižiūrėtojui.

Tylėdamas žiūrėjo, kaip vairuotojas įlipa ir atsargiai išvaro visureigį atbulą iš priekabos. Diena bėgo pagal įprastą laidos gamybos tvarką. Filmavimo aikštelės komanda pastatė įmantrią interviu skirtą pakylą, apšvie­ tėjų, vaizdo ir garso operatorių komandos ėmėsi savo darbo prieš valandos repeticiją.

Rajanas buvo bebaigiąs ruoštis drabužių priekaboje, vilkosi sa­ fario medžiotojo liemenę padedamas akivaizdžiai jį įsimylėjusios drabužininkės. Pasirodęs iš priekabos buvo apstotas laidos darbuotojų.

Dženė atžygiavo peržvelgti svarbiausių laidos punktų. Rykliai - plačiųjų vandenų plėšrūnai. Ry­ kliai nyksta. Žmogus kelia didesnį pavojų rykliams nei rykliai žmo­ gui. Įprastas didžiųjų ryklių maisto šaltinis - ruoniai ir jūrų liūtai. Rajanas ją sulaikė, išsitraukė knygutę, rašiklį, visada nešiojamus kišenėje, ir ėmė rašytis.

Eric Rankin 61 - Kaip juokinga, - tarė Dženė. Na, štai kaip šiandien viskas vyks. Po garso bandymų nufilmuosim šio epizodo įžangą ir kitos dienos laidos anonsą. Tada šiek tiek pa- keliausim po ekspoziciją ir grįšim ant pakylos paimti interviu iš Libės. Paskutinis sujudimas, paskutiniai lempų pastumdymai ir Dženė Rajanui pradėjo atvirkščiai skaičiuoti. Aš - Rajanas Eriksonas, pateikiu jums re­ portažą iš ryklių knibždančių Long Bičo vandenų! Bet į paniką ne­ pulkit Rykliai, apie kuriuos kalbu, ne vandenyne.

Jie plaukioja naujintelaitėje Ryklių įlankos ekspozicijoje čia, gražuolyje Ramiojo vandenyno akvariume, paskutinėje mūsų pramoginės kelionės per Kalifornijos pakrantės uostus stotelėje.

Jay Asher, Carolyn Mackler - Mūsų Ateitis | PDF

Tyla, o tada Dženė šūktelėjo: - Išjunkit! Visi pasiruošę? Niuporto dorių anonsas. Pirmas dublis.

sims 4 mano simas svorio nepraras neapolio svorio metimo apžvalgos

Nepraleiskite kitos mū­ sų laidos, joje sustosim prie mano gimtojo miesto Niuport Bičo ir aplankysim tikrų tikriausią dorių žvejybos laivyną. Jūs nežinot, kas yra dorė? Na, tai įsijunkit mūsų laidą ir aš jums pateiksiu truputėlį šimtametės gyvosios istorijos tiesiog iš Orindžo apygardos vidurio. Ir nepamirškit, jūs ne tik sužinosite, ką norite sužinoti,-bus dar ir smagu! Dorininkus pažįsta visi niuportiečiai.

Jūs dirbot su Džonu Liliu?! Ar žinot, kad jis buvo mano didvyris, kai ėmiau lankyt banginių fiziologijos kursą? Kalbėjom apie Lilį ir jūsų paskaitose, bet nenumaniau, kad iš tikrųjų jį pažinojot ir net kartu dirbot. Rebekos protrūkis Trojui vėl priminė paslaptingus kerus, ve­ lionis daktaras Džonas K.

Ir tau pa­ tiks sims 4 mano simas svorio nepraras senovinis kaimelis. Interviu numatytas trečią. Tu nori susitikt ten rytoj apie vienuoliktą? Rajanas įžūliai spoksojo. Bet įspėju! Jau verčiau būk pasirengęs filmuotis interviu antrą valandą. Arba tu lavonas, - pasakė ji ir nuėjo žvalgyti kitos filmavimo aplinkos prie akvariumo. Tačiau jis klydo. Mūsų a t e i t i s 95 Žvilgteliu į Sidnę. Ji susikaupusi tvarkosi plaukus, atmeta ant nugaros.

Atkreipiu dėmesį į jos lygią odą ir putnias lūpas. Ji labai graži. Mokytojas Fricas parodo į keturis scenos kampus. Mes duosim jums scenarijus ir pateiksim keturias versijas, o tada jūs pasirinksit tą versiją, kuriai labiausiai prita­ riate, ir atsistosite tame kampe. Fricas paduoda savo užrašinę mokytojai Tatl. Ar jūs pakviestumėt tą žmogų Keli mokiniai sukikena, o mokytoja Tatl sako: - Na, ne taip svarbu, kaip vadinat.

Mokytojas Fricas parodo j scenos priekį. O jeigu labiau norėtumėt Kai įvardijamos visos keturios versijos, aš nueinu prie tų, kurie paprašytų draugo pagalbos. Aną rudenį tikrai reikėjo prašyti Taisono, kad sužinotų, ką Ema mano apie mudviejų santykius. Tai būtų mane išgelbėję nuo begalės pažeminimų. Šeina Roj pakelia ranką. Bet kuris vaikinas atiduotų kairį pautą, kad tik ji pakviestų.

Ji pereina per sceną, ir aš kone užhipnotizuotas spoksau į nuogos įdegusios odos juostelę, švysčiojančią virš jos džinsų. Per priešpiečius Kelanė kalbėjo apie naują mokyklos taisy­ klę dėl nuogų pilvų ir pasakė, kad tai pažeidžia mokinių teises. Mudu su Taisonu nusijuokėm ir jis pareiškė, kad bet kuris ber­ niukas yra kategoriškai prieš tą taisyklę, bet visai ne dėl kokių nors teisių.

Juk tai puikus reginys! Kelanė neteko kantrybės ir sviedė į jį saują traškučių. Keistoka - net trys merginos yra už tai, kad viskas liktų kaip buvę. Rubė Dženkins ima ginti savo požiūrį: - Pažįstu merginų, kurios buvo tokioj situacijoj.

Atsipra­ šau, bet žmogus turi ką nors pasakyti.

Eric - Rankin. .Vandenio - eraLT | PDF

Rubė prunkšteli. Kitos merginos nusijuokia ir ploja jai per iškeltą delną.

sims 4 mano simas svorio nepraras geriausias natūralus papildas pilvo riebalams deginti

Mergina turi pati pasakyti. Tas vaikinas dvyliktokas, jis žaidžia futbolą mokyklos ko­ mandoj. Kai tik pamatau jį koridoriuje, mane apima noras pa­ daryti penkiasdešimt atsispaudimų. Kelios merginos už manęs nusijuokia, viena sušnibžda: - Nežinojau, kad iš Sidnės Mils kas nors reikalavo per daug. Nenuleidžiu akių nuo Sidnės. Nemanau, kad ji išgirdo tuos žodžius iš kitapus scenos, bet pastebiu, kad prikanda lūpą. Mokytojas Fricas prasižioja kažką sakyti, bet aš skubiai rik­ teliu: - Ji teisi.

  • Kūrybiškos svorio metimo reklamos
  • Neabe­ joju, kad bus ir Kalifornijos.
  • Pasąmonės žinutės svorio metimas miegas
  • Kas yra svorio metimas ir riebalų nuostolis

Reikalingas žmogiškas padorumas. Nejaugi aš tai pasakiau iš tikro? Tai tiesa, bet kodėl taip gar­ siai? Galėjau sugalvoti ką nors protingesnio! Žiūriu tiesiai priešais save apsimesdamas, kad jos neišgir­ dau.

Bet tada kitapus scenos pamatau kai ką neįprasta. Sidnė Mils žiūri tiesiai į mane. Nors vizitas į viešąją biblio­ teką skamba visai nekaltai, suvokiu, kad to nereikėtų daryti. O kadangi pabėgsiu iš treniruotės, tai reikia padaryti kuo ne­ pastebimiau.

Per aikštelę, modamas man, atbėga Džošas. Nemačiau jo nuo priešpiečių, kai leidau pasidėti riedlentę į savo automobilį. Nemėgstu meluoti Džošui, bet ir negaliu pasakyti jam, ką ketinu daryti. Mano būsimas vyras negrįžo namo tris naktis. Tris naktis! O dabar dar švaisto mano pinigus kažkokiam prie­ taisui. Šiuo metu negaliu net nueiti pas daktarą! Reikia atsikratyti to vaikino. Jis atverčia priekinę sėdy­ nę ir pasilenkia prie galinės. Bet kadangi jaučiu kaltę, priduriu: - Reikia kai ką susirasti viešojoje bibliotekoje.

Džošas apsidairo, tada sušnibžda: - Po vakarienės reikėtų dar pažiūrėti tą puslapį. Dešim­ tos klasės pradžioje mudu lyg ir draugavom.

sims 4 mano simas svorio nepraras silvaslim fat burner atsiliepimai

Tą vasarą buvom YMCA dienos stovyklos padėjėjai. O prasidėjus mokslo metams jau buvom pora. Be stovyklos, mudu turėjom nelabai daug ben­ dro, tad kai jis paliko mane, nepajutau ypatingo nusivylimo. To­ dėl nesijaudinu jį susitikus. Jis nešasi didelę krūvą kny­ gų kietais viršeliais, todėl atplėšiu duris ir palaikau jam atviras. Jis šypteli man ir kairiame skruoste pasirodo ta gundanti duo­ butė. Dilanas žino, kad yra kietas, ir moka tuo naudotis. Šiaip jau būčiau nieko prieš su juo paplepėti, bet turiu tikslą ir negaliu leisti, kad man kas sutrukdytų, net jeigu tas žmogus turi gundančią duobutę ir purius rudus plaukus.

O kad Dila- nas tikrai nesumanytų eiti kartu, kai ieškosiu telefono knygų, priduriu: - Paskui dar susitinku su Greihamu. Baisu, kaip jis susidirbo plaukus. Dilanas smakru parodo į grąžinimo stalą ir įspėja: - Nepersidirbk.

Bibliotekoje veikia kondicionierius, aš net sudrebu. O gal šiurpas krečia todėl, kad žinau, jog netrukus surasiu savo bū­ simo vyro telefono numerį. Einu tiesiai prie registracijos stalo. Ten sėdintis vyriškis, kramtydamas pieštuką, žiūri į kompiute­ rio ekraną.

sims 4 mano simas svorio nepraras svorio per savaitę procentas

Jis spusteli klaviatūrą ir atsistoja, užsikišdamas pieštuką už ausies. Nueinu paskui jį už kampo, paskui žemyn laiptais, kol atsiduriu prieš ilgą lentyną, pilną telefono knygų.

Vyriškis susineria ant krūtinės rankas. Jam užlipus laiptais, sukryžiavusi kojas atsisėdu ant grindų ir greitai atsiverčiu raidę D. Čike yra šimtai Džonsų. Jsižiūriu į smulkų šriftą.

  1. Kaip numesti riebalus nuo šlaunų
  2. Riebalų nuostolių smegenų rūkas
  3. Длинная струя огня пронзила вдруг сердце Вселенной, скачками передвигаясь от звезды к звезде.
  4. Вскоре невидимая сила мягко опустила их на пол просторного эллиптического зала, по всему периметру которого шли окна.
  5. Мы видим его глазами, куда бы он ни направился.

Džonsas, Adamas Džonsas. Entonis Džonsas.