Hipno tėčio svorio kritimas,

Benučiui pasirodydavo, kad pasilieja per pievas lyg iš kran­ tų išsiveržusi banga. Kambary buvo kapų tyla.

ispaghula svorio metimas

Sverdiolas, © Vertimas iš anglų kalbos, V. Dekšnys, Ž. Nežinomybė žmogaus pasaulyje Trobelė prie N ečako Pagrindinis šios knygos m etodas Modernioji specializacija ir mitinės pasaulėžiūros vientisum as Teocentrinis ar entuziastingasis pasaulis Entuziazmas mitiniame pasaulyje Žmogaus m irtingum as Dievai ir senasis gyvenimo b ū d as Gamta ir dievai Dievai ir žmogaus pasaulis Gamta ir paslėptis Dievų žaism as Senovės pasaulio vientisum as Vakarų filosofija Daiktai ir dievai K rikščionybė Technologija ir G am ta Kai kurie gyvūnų gyvenimo bru o žai Kultūra ir Gamtos žaism as Gyvūnų ir žmonių visuom enės Išm intis Išmintis ir dievai Daiktų ir gyvūnų dieviškumas Kultas - žaidimas kartu su dievais Atliepianti kultinė žmogaus laikysena Žmogaus paklydimas Žmogus Gamtos žaism e Šiuolaikinis ir mitinis žm ogus K alba Žmogaus kaltė Erdvės ir laiko žaism as Kultūros reliatyvumas Mirusio medžio aim an a Filosofijos įvykis Racionalioji ir transcendentinė e tik a Didūs žm onės N uom onės Tarpininkavimas tarp dievų ir žm onių Dieviškojo gyvenimo-kur sunkumas šiais laikais M irtis ir gim im as Dievų m irtis