Ereliai nusileidę ob gyn svorio netekimas.

Tokia tyrų bhaktų pozicija. Dėl to nekyla abejonių". Balandžio 6 d. Tai Tre­ lys. M otociklininkų padalinys įveikė nedidelį pasipriešinimą ir balandžio 27 d. Kilniausius charak­ siddhi, yra materialus menas.

Todėl visi mes turime atsidėti Krsnos są­ centrinėje Indijoje. Su bhakta, pa­ Laimė Krsnos sąmonėje siekusiu aukštą Krsnos sąmonės lygmenį, net pusdieviai trokšta drauge gyventi, todėl, reikia manyti, jis išsiugdė pusdievių savybes".

Šrila Rūpa Gosvaml išanalizavo įvairius laimės šaltinius. Jis skiria tris Kita vertus, žmogus, kuris neįsisąmonino Krsnos, nepasižymi geromis laimės kategorijas: 1 laimė, kurią teikia materialūs džiaugsmai, 2 laimė, savybėmis. Jis gali būti labai išsilavinęs akademiškai, tačiau kasdieninėje kurią teikia savęs tapatinimas su Aukščiausiuoju Brahmanu, ir 3 laimė, veikloje, kaip paaiškėja, jis niekuo nepralenkia paprasčiausio gyvulio.

Net patiriama Krsnos sąmonėje. Mūsų dienomis daugybė pasaulio žmonių yra gavę aukštą iš­ rą Krsnos sąmonę, labai lengvai gauna visus tobulumus, kurių trokšta im- silavinimą materialistiniuose universitetuose, tačiau, kaip tenka pastebėti, personalistai; be to, jis patiria laimę, kuri teprieinama tyriems bhaktoms". Laimė, kurią teikia kokio nors materialaus tobulumo pasiekimas, Antai įsisąmoninęs Krsną vaikinas, net jeigu jis akademiniu požiūriu ar savęs, kaip Brahmano, suvokimas, yra kur kas menkesnė, kadangi ji nėra labai išsilavinęs, gali tučtuojau atsisakyti neleistino lytinio gyveni­ laikina.

Neįmanoma apsidrausti nuo nuopuolio iš materialios laimės bū­ mo, azartinių lošimų, mėsos ir intoksikatų, o neįsisąmoninusieji Krsnos, senos, o taip pat kiekvieną akimirką galima netekti dvasinės laimės, kuri net jei jie ir labai išsilavinę, dažniausiai girtuokliauja, valgo mėsą, vaiko­ patiriama, tapatinant save su beasmeniu Brahmanu.

Tai geriausias įrodymas, Istorija rodo, kad didieji mayavadįiaisannyašiai impersonalistai — la­ kaip žmogui, įsisąmoninusiam Krsną, pavyksta tobulai išsiugdyti gerąsias bai plačios erudicijos ir beveik realizuotos sielos — kartais sugrįžta į poli­ savybes, o tam, kuris nėra Krsnos sąmonėje, to padaryti nepavyksta.

Mes tinę veiklą ar veiklą, kurios tikslas — kelti socialinę gerovę. Šį jų pasirin­ iš savo patirties žinome, kad Krsną įsisąmoninusio jaunuolio netraukia kimą lemia tai, kad impersonali traktuotė iš tikrųjų jiems neteikia aukš­ kinas, naktiniai klubai, striptizai, restoranai, alkoholio parduotuvės, etc.

svorio metimas pritūpimo iššūkis mesti svorį su paruoštais patiekalais

Jis beprasmiškai nešvaisto savo bran­ materialų lygmenį ir vėl imtis žemiškų reikalų. Yra daug pavyzdžių, ypač gaus laiko rūkydamas, svaigindamasis alkoholiu, vaikščiodamas į teatrus tai būdinga Indijai, kai mayavadžiai sanny ašiai nusileidžia į materialų lyg­ bei šokius.

Tačiau žmogus, esantis visiškoje Krsnos sąmonėje, niekada nesugrįš Krsnos neįsisąmoninęs žmogus dažniausiai negali net pusvalandžio ra­ į jokį materialų lygį. Kad ir kokia viliojanti bei patraukli atrodytų mate­ miai išsėdėti. Yogos sistema moko: jei pasieksi rimtį, patirsi, jog esi Die­ riali labdara, jis visad žino, jog tokia veikla net iš tolo neprilygsta dvasi­ vas.

Materialistams ši sistema gal ir gera, bet kiek gi laiko jie ištvers ra­ nei Krsnos sąmonės veiklai. Materialistai gali prievartauti save, kol trunka vadina­ Yra aštuoni mistiniai tobulumai, kuriuos pasiekia sėkmingas yogas.

Ani­ mosios meditacijos seansas, bet, vos tik jis baigiasi, jie vėl sugrįžta prie ma-siddhi — tai gebėjimas taip sumažėti, kad galėtum prasiskverbti net į draudžiamo lytinio gyvenimo, azartinių lošimų, valgo mėsą ir daro dau­ akmenį. Šiuolaikinio mokslo išradimai taip pat leidžia mums prasiskverbti gelį kitų kvailysčių.

O Krsną įsisąmoninęs žmogus palengva pasiekia dva­ į akmenį: iškasta daugybė įvairiausių tunelių kalnuose, etc. Visos kitos yoga-siddhi, ar tobulumai, kaip ir anima- do bruožus vien todėl, kad įsitraukė į Krsnos sąmonę.

Kilniausius charak­ siddhi, yra materialus menas. Antai viena yoga-siddhi padeda išsiugdyti terio bruožus galima išsiugdyti tapus tyru Krsnos bhakta.

Reziumuodami sugebėjimą labai sumažinti savo svorį ir pakilti į orą ar laikytis ant van- 10 Atsidavimo nektaras Savybės, apibūdinančios tyrą atsidavimo tarnybą 11 dens.

Tą patį demonstruoja ir šiuolaikinis mokslas.

noriu prarasti pilvo riebalus ar dėl svorio netenka krūtinės

Žmogus gali pakilti į ma, lytiniu gyvenimu". Taip mąstantys nežino, kad kiekvieną akimirką orą, plaukti vandens paviršiumi ir keliauti po vandeniu. Per savo neišmanymą Palyginus visas mistines yoga-siddhi su materialistiniais tobulumais, pa­ jie net nenutuokia, kad tikrasis gyvenimas yra amžinas. Laikini kūniški sirodo, kad materialistai mokslininkai siekia tų pačių tikslų.

Taigi tarp patogumai nėra gyvenimo tikslas, ir tik dėl savo neapsakomo tamsumo mistinio ir materialistinio tobulumo nėra jokio skirtumo. Vienas vokiečių žmonės pasiduoda burtams, kuriuos skleidžia abejotinas materialių pato­ mokslininkas kartą pareiškė, kad šiuolaikinis mokslas jau pasiekė vadina­ gumų gerinimas.

Definition of OB/GYN - Glow medical

Todėl Šrila Bhaktivinoda Thakura kalbėjo, kad materia­ muosius yogos tobulumus, todėl yogos tobulumai jo nebedomina. Jis pa­ laus mokslo progresas daro žmogų dar kvailesnį, nes jo blizgesio apakin­ sielgė išmintingai, išvykęs į Indiją sužinoti apie savo amžinus savitarpio tas žmogus užmiršta savo esmę, o tai jam pražūtis, nes žmogaus gyvybės santykius su Aukščiausiu Viešpačiu bhakti-yogos, arba atsidavimo tarny­ forma skirta išsivaduoti iš materijos nešvarybių.

Materialaus mokslo pro­ bos, priemonėmis. Šis tobulumas vadinasi laghima. Taip ties bhakta, taip meldėsi Nrsirhhadevai pusiau liūto, pusiau žmogaus in­ pat yogas savo pirštais gali paliesti Mėnulį. Aš meldžiu vieno — kad tarpu žmogui, kuris turi mistinį tobulumą, norint paliesti Mėnulį, tereikia mano Krsnos sąmonė sutvirtėtų ir taptų nuoseklesnė, nes laimė, kurią ištiesti ranką.

Ši siddhi vadinasi prapti, ar įgijimas. Prapti-siddhi dėka yo­ skleidžia Krsnos sąmonė ir atsidavimo tarnyba, tokia didžiulė, kad apima gas mistikas gali ne tik paliesti Mėnulio planetą, bet ir paimti iš jos viską, visus kitus tobulumus: religingumą, ekonomikos plėtrą, juslinį pasitenki­ kas tik jam patinka.

Panorėjęs, jis gali nusiskinti vaisių iš sodo, augančio nimą ir netgi išsivadavimą iš materialios būties". Tokia prapti-siddhi. Tyras bhakta nesivaiko nė vieno iš šių tobulumų, nes laimė, kurią tei­ Šiuolaikiniai mokslininkai sukūrė branduolinius ginklus, kurie gali su­ kia atsidavimo tarnyba Krsnos sąmonėje, tokia transcendentiška ir neiš­ naikinti nedidelę mūsų planetos dalį, tuo tarpu pasitelkus yoga-siddhi, ku­ matuojama, kad jokia kita laimė negali jai prilygti.

Jie net neprašo, kad paimčiau juos į Savo buveinę gyventi kartu su Manimi". Yra penkios išsivadavimo rūšys: susijungti su Aukščiausiuoju, gyventi su Aukščiausiu Viešpačiu toje pačioje planetoje, turėti Viešpaties bruo­ žus, valdyti tokius pat, kaip Viešpaties, turtus ir būti Viešpaties palydo­ vu.

Vedos sako, kad net­ ri vadinasi tsita, panorėjus galima sukurti ar sunaikinti visą planetą. Kitas gi visas vandenynas laimės, kurią teikia bet kuri kita veikla, negali pri­ tobulumas vadinasi vašita. Su jo pagalba kiekvieną galima pajungti savo lygti vienam lašeliui laimės Krsnos sąmonėje. Taigi kiekvienas, kuris nors valiai. Tai viena hipnozės rūšių, kuriai beveik neįmanoma atsispirti.

Kar­ iš dalies tyrai ir su atsidavimu tarnauja Viešpačiui, labai lengvai gali už­ tais matome, kaip koks nors yogas, vos ne vos apvaldęs mistinę vašitos miršti bet kurią kitą laimę, kurią teikia religingumas, ekonomikos plėtra, jėgą, pritraukia žmones absurdiškiausiomis kalbomis, pavergia jų protus, juslinis pasitenkinimas bei išsivadavimas.

Viešpats Caitanya turėjo ištikimą pasekėją, vardu Kholaveca Šridhara, Yra dar vienas mistinis tobulumas, žinomas prakamyos magijos var­ kuris buvo labai neturtingas. Jis prekiavo puodeliais iš gysločio lapų ir be­ du. Prakamyos jėga žmogus gali pasiekti viską, ko tik nori. Antai jis gali veik nieko neuždirbdavo. Ir vis dėlto pusę savo kuklaus uždarbio jis skyrė į akis prisipilti vandens, o paskui padaryti taip, kad vanduo išbėgtų.

To­ Gangai garbinti, o pats šiaip ne taip mito iš likusių pinigų. Kartą Viešpats kius stebuklus jis gali atlikti vien savo valios dėka. Caitanya atskleidė kas esąs Savo artimam bhaktai Kholavecai Šridharai Aukščiausias tobulumas iš mistinių jėgų vadinasi kamavasayita. Tai taip ir norėjo jam dovanoti turtus, kokių tik tas panorės. Tačiau Šridhara at­ pat magija, tačiau jei prakamyos jėgos veikimas sukuria stebuklingus efek­ sakė Viešpačiui nenorįs materialių turtų.

Jis buvo labai patenkintas savo tus, neprieštaraujančius gamtos dėsniams, tai kamavasayita leidžia pa­ padėtimi ir tenorėjo būti apdovanotas beatodarišku tikėjimu ir atsidavi­ prieštarauti gamtai, kitaip sakant, padaryti tai, kas neįmanoma.

Balandžio 7 dieną po sunkių kovų su 3-iąja Jugoslavijos armija buvo užimta Krivos perėja ir Skopjė. Deja, kaip tikėjosi sąjungininkai, užuot pasukęs prie Aliakmono upės slėnio, Listas įsakė XL tankų korpusui pulti atvirą sąjungininkų sparną palei Vermiono kalnus bei graikų fronto liniją Albanijoje, vedančią į Kozanę bei toliau į vakarus, strategiškai svarbią Bitolos perėją - vartus j Graikiją. Jie buvo pavadinti Metaksos linija tuom ečio ministro pirmininko Joanio Metaksos loannis Metaxas garbei.

Žinoma, mu Viešpaties Caitanyos lotoso pėdoms. Tokia tyrų bhaktų pozicija.

Jei­ tokie materialūs yogos tobulumai suteikia daug laikinos laimės. Jis labai mielas ir švelnus, ir Jis kreipia visus tavo paties ir mikos plėtra, juslinis pasitenkinimas ar penkių rūšių išsivadavimas. Lai­ tavo giminės veiksmus.

Maža to, kartais Jis vykdo tavo įsakymus, tary­ mė, kurią teikia religingumas, ekonomikos plėtra, išsivadavimas ar jus­ tum būtų tavo pasiuntinys! Brangus karaliau, tu net neįsivaizduoji, koks lių tenkinimas, nedrįsta net pasibelsti į tyro bhaktos širdį. Pasakyta, kad esi laimingas! Kitiems net sapnuotis nesisapnavo tie palankumo ženklai, kaip tarnaitės su didžiausia pagarba ereliai nusileidę ob gyn svorio netekimas lydi savo karalienę, taip kuriais tave apdovanoja Aukščiausias Viešpats".

Šio posmo esmė ta, kad religingumo, ekonomikos plėtros, juslinio pasitenkinimo ir išsivadavimo Viešpats lengvai dovanoja išsivadavimą, bet labai retai kurią sielą apdo­ džiaugsmai lydi atsidavimo tarnybą Viešpačiui. Kitaip sakant, tyras bhak- vanoja atsidavimo tarnyba, nes per atsidavimo tarnybą bhakta laimi Patį ta visais atžvilgiais laimingas.

Jis neturi jokių kitų norų, išskyrus norą tar­ Viešpatį. Laimė, kurią teikia susivienijimas su Aukščiausiuoju Šrila Rūpa GosvamI sako, kad jei brahmanandą — laimę, kurią teikia Tyros atsidavimo tarnybos išskirtinumas susivienijimas su Aukščiausiuoju, — padauginti trilijonus kartų, tai net ir Pradinėje dvasinio gyvenimo fazėje yra atliekamos įvairios askezės sa­ tada ji neprilygs ir mikroskopinei dalelei tos laimės, kurios semiamasi iš vęs realizacijai pasiekti.

Tačiau net ir tada, kai atliekantis jas neturi jokių atsidavimo tarnybos vandenyno. Krsna gali lengvai suteikti žmogui materia­ jaučiu transcendentinį džiaugsmą ir mane užlieja laimės vandenynas. Da­ lią laimę ar net išsivadavimą, tačiau Jis ne taip greitai sutinka dovanoti bar aš žinau, kad brahmanandos laimė, lyginant su šiuo laimės vandenynu, atsidavimo tarnybą.

Iš tikrųjų atsidavimo tarnybą tegalima pasiekti tyro tėra vandens balutė, kuri telkšo karvės pėdoje". Analogišką mintį rasime bhaktos malone. Kito kelio nėra". To­ ja įvairius pažinimo kelius, gali pasiekti išsivadavimą iš materijos pinklių.

Tačiau visos šios pastangos vargu ar begali dovanoti Kaip patraukti Krsną kam nors atsidavimo tarnybą Viešpačiui, net jeigu to siekiama daug daug tūkstančių gyvenimų". Krsna traukia visus, tačiau atsidavimo tarnyba patraukia net vien savo paties jėgomis ar aukštesniųjų autoritetų nurodymais atsida­ Patį Krsną.

Aukščiausias atsidavimo simbolis yra Radharanl. Krsna vadi­ vimo tarnybos lygmens pasiekti neįmanoma. Ir visgi Radharanl dar nuostabes­ materialių troškimų, lotoso pėdų. Jis yra ir dami pasiekti atsidavimo tarnybos aukštumų, Vrndavanos bhaktos patiki tavo dvasinis mokytojas bei globėjas. Jis tau vienintelis Dievas, kurį tu save Radharanl globai. Kitaip sakant, atsidavimo tarnyba — ne šio mate- rialaus pasaulio veikla, ją tiesiogiai globoja Radharani. Taigi, tiesiogiai valdoma vidinės Krsnos galios, atsidavimo tarnyba yra patraukli net Pačiam Krsnai.

Tai, be abejo, puikūs darbai, tačiau jie nežavi Manęs taip, davimo tarnyba ekstazės būsenoje ir atsidavimo tarnyba iš tyros meilės kaip transcendentinė meilės tarnyba, kurią atlieka Mano bhaktos". Kiekviena šių kategorijų skyla į daugybę subkategorijų.

Toliau Šrila Rūpa Gosvaml aiškina minėtas jos būdą. Bhakta visada labai vertina kitų bhaktų darbus — t o k s būdin­ savybes. Yudhisthirą Maharaja iškėlė Prahlados savybes, o Kalbėdamas šia tema, Šrila Rūpa Gosvaml teigia, kad žmogų, subren­ tai vienas tyro bhaktos požymių. Tyras bhakta savęs niekados neaukšti­ dusį Krsnos sąmonei, arba atsidavimo tarnybai, galima priskirti minėtoms na, o kitus laiko aukštesniais už save.

Pasak jo, atsidavimo tar­ raja — tikras Viešpaties bhakta, o aš, lyginant su juo, nieko vertas". Taip nyba — tai procesas, besitęsiantis iš praeito gyvenimo. Štai, tarkim, šį gyvenimą aš praktikuoju at­ Aukščiausias Dievo Asmuo atėjo į šią žemę ir stojo jūsų akivaizdoje kaip sidavimo tarnybą.

Ir netgi jei atlieku ją ne visiškai tobulai, kas padaryta, paprastas žmogus. Jis visada ir visur jus lydi.

Vokietijos Specialiosios Pajegos (German Elite Forces)

Jis gyvena drauge su jumis, ereliai nusileidę ob gyn svorio netekimas perniek. Kitą gyvenimą pradėsiu nuo tos vietos, kur sustojau šį o nuo kitų Savo prigimtį slepia. Kiti nesupranta, kad Jis — Aukščiausias gyvenimą. Taigi šis procesas nuolat tęsiasi. Tačiau jei tokios tąsos ir nėra, Viešpats. Nors Jis yra Aukščiausias Viešpats, leidžia su jumis Savo dienas jei žmogus tik atsitiktinai susidomi tyro bhaktos nurodymais, jis vis tiek kaip jūsų pusbrolis, draugas ir pasiuntinys.

Taigi, žinokite, nėra pasaulyje galės atlikti atsidavimo tarnybą ir padaryti pažangą. Bet, šiaip ar taip, laimingesnių už jus". Tu esi toks didis, kad neįstengiu Tavęs supras­ Šį teiginį remia ir daugybė praeities autoritetingų mokslo žmonių tvir­ ti".

Taigi tokia buvo Pandavų pozicija: nors Krsna yra Aukščiausias Die­ tinimų. Vieninga jų nuomone, žmogus gali vadovautis įsitikinimais, ku­ vo Asmuo, didžiausias iš didžiausių, tačiau Jis niekada nesiskyrė su bro­ riuos gimdo jo paties argumentai ir išvados, tačiau kitas žmogus, didesnis liais karalaičiais, sužavėtas jų atsidavimo, draugystės bei meilės.

Tai įro­ logikas, gali tas išvadas paneigti ir įrodyti savo tezių teisingumą. Taigi ar­ do, koks iškilnus yra atsidavimo tarnybos kelias. Atsidavimo tarnyba gali gumentų kelias niekada nebus patikimas ir produktyvus. Dievas didis, tačiau atsida­ Bhagavatam" siūlo sekti autoritetais.

Toliau Šri Rūpa Gosvaml apibūdina praktinę atsidavimo tarnybą. Tai ir yra Praktikuoti — 3m svorio metimas duoti savo juslėms darbo. Taigi praktinė atsida­ Krsnos sąmonė. Acaryos, dvasinio mokytojo, pareiga — rasti būdus, kurie vimo tarnyba yra mūsų jutimo ir vykdomųjų organų panaudojimas Krsnos padėtų mokiniui sukoncentruoti protą į Krsną.

Taip prasideda sadhana- tarnybai. Vienų organų paskirtis — kaupti žinojimą, kitų — įgyvendinti bhakti. Taigi praktikuoti — reiškia ir protą, Tam Šri Caitanya Mahaprabhu ir paliko mums autorizuotą programą, ir jusles užimti praktine atsidavimo tarnyba. Šia praktika nesiekiama iš­ kurioje svarbiausias dėmesys skiriamas Hare Krsna mantros giedojimui. Štai, pavyzdžiui, vaikas mokosi vaikščio­ Hare Krsna mantra turi tokią galią, kad ją giedant mumyse labai grei­ ti.

Vaikščiojimas jam nėra nenatūralus veiksmas. Sugebėjimas vaikščioti tai atgyja potraukis Krsnai. Visomis priemonėmis reikia stengtis sutelkti vaikui įgimtas, ir po trumpų pratybų jis jau žengia pirmuosius žingsnius.

oprah svorio metimas palyginti su svorio kritimu

Tokia sadhana-bhakti pradžia. Didysis šventasis Ambarlsa Toks pat natūralus kiekvienos gyvos esybės instinktas yra ir atsidavimo Maharaja buvo žymus valstybės valdovas, ir vis dėlto jis sugebėjo sutelkti tarnyba Aukščiausiam Viešpačiui.

svorio metimas nuo 270 iki 200 svorio netekimo arbata naujoji zelandija

Net necivilizuoti aborigenai su pagarba savo mintis į Krsną. Kiekvienas, kuris mėgins sutelkti savo mintis į Krsną, lenkiasi stebuklingiems gamtos reiškiniams ir suvokia, kad už šių nepa­ darys sparčią pažangą ir sėkmingai atkurs savo pirminę Krsnos sąmonę. Taigi šis suvokimas būdin­ Sadhana-bhakti, arba atsidavimo tarnybos praktiką, taip pat galima da­ gas kiekvienai gyvajai esybei, nors materijos užterštose esybėse jis miega. Reguliatyvių principų laikomasi arba nurodžius dvasiniam Egzistuoja tam tikri būdai, kaip panaudoti jusles ir protą, kad mūsų mie­ mokytojui, arba remiantis šventraščių autoritetu, — negali būti nė kalbos ganti sąmonė, mūsų meilė Krsnai, nubustų.

Truputį pasimiklinęs, vaikas apie kokį nors atsisakymą jų laikytis. Tai vadinasi vaidhi, ar reguliuoja­ ima vaikščioti. Kam neduotas sugebėjimas vaikščioti, tam nepadės jokia moji atsidavimo tarnyba. Ją reikia atlikti be jokių diskusijų. Bet 5- osios kalnų divizijos ereliai nusileidę ob gyn svorio netekimas visai nebuvo nusiteikę užleisti taip sunkiai iškovotų Metaksos linijos ruožų. Naktį atvykus pastiprinimui, vos praaušus jie vėl ryžtingai atakavo pozicijas, nors lyjant bei šąlant uolos tapo labai slidžios.

Nepaisydami to vokiečiai vieną po kito sprogdino bei degino ugnimi graikų įtvirtinimus. Tiksliai nustačius įtvirtinim ų ugnies taškus, dienąjie laipsniškai buvo užimami tiesioginėmis fro n to bei, rem iant liuftvafės aviacijai, taktinėm is atakomis.

Naudodami šiuos kovos metodus priešakiniai 5-osios kalnų divizijos daliniai kartu su sustiprintu uoju pėstininkų pulku balandžio 7 d. Ši negailestinga kova iš divizijos pareikalavo gyvybių, t. O 6-oji kalnų divizija įkopė į aukštesnę nei 2 kilometrų aukščio snieguotą kalnų grandinę ir pralaužė liniją tose vietose, kurias graikai laikė neįveikiamomis. Po kelių atm uštų įnirtingų kontratakų 5-oji kalnų divizija pajudėjo Neo Petritsio link, o jį užėmusi, gavo priėjimą prie svarbaus Rupelio tarpeklio iš pietų pusės.

Kai kurie įtvirtinti ruožai dar kelias dienas priešinosi, todėl puolančios vokiečių divizijos juos tiesiog aplenkė, o paskui, panaudojus sunkiąją artileriją, užėmė. Paskui tankai pasuko į pietus Graikijos sienos link, prie i» Dojrano ežero nubloškė graikų pėstininkų motorizuotąją diviziją ir balandžio 9 d.

Tankų divizija kartu su Metaksos liniją peržengusiu Svorio netekimas 3 dienas nevalgius.

Atsidavimo Nektaras

XVIII kalnų korpusu atkirto rytų Trakijoje nemažą graikų 2-osios armijos dalį ir palaužė graikų pasipriešinimą ryčiau Vardaro Achijos upės. Balandžio 9 d. Į nelaisvę patekusių karių skaičius niekada nebuvo žinomas, nes vokiečiai karius tiesiog nuginklavo ir paleido. Kairiajame sparne XXX pėstininkų korpusas susidūrė su daug silpnesniu pasipriešinimu nei vakariau Mestos Mesta upės. Labai blogi keliai ereliai nusileidę ob gyn svorio netekimas sulėtino artilerijos bei tiekim o transporto judėjimą.

Balandžio 8 d. Užėmus Salonikus, grupės vadas Vilsonas nusprendė, kad šiaurės vakarų Graikijos sienos gynyba beprasmiška, todėl pagrindinę gynybos liniją išdėstė nedideliu lanku nuo Egėjo jūros pakrantės netoli Olim po kalno iki Aliakmono upės. Taip jis apsaugojo Atėnų prieigas, bet kartu vokiečiams atidavė Šiaurės Graikiją. Štumo G. Stumm XL tankų korpusas buvo dislokuotas netoli Monastiro, laikomo strateginiu koridoriumi iš Jugoslavijos į centrinę Graikiją šiauriniame Bitolos perėjos krašte.

Balandžio 10 d. Jiems pavyko pristabdyti vokiečių puolimą ir laimėti tokio reikalingo laiko pagrindinei gynybos linijai sukurti. Galiausiai jie buvo priversti trauktis. Greitas XL tankų korpuso proveržis pradėjo kelti rimtą grėsmę 1-osios graikų armijos pozicijoms Albanijoje, bet pirmieji graikų kariai Pindos kalnų link pajudėjo tik balandžio ąją.

Tą pačią dieną Štumas pasiuntė gvardijos- Leibstandarte ir iąj'ą pėstininkų divizijas į Kastorijos kryžkelę, kad jos užkirstų kelią atsitraukiantiems graikų kariams. Šioje vietovėje beveik 48 valandas virė įnirtingi mūšiai. Balandžio 19 d. Supratęs, kad Viršuje. Generolas Ringelis Ringei antras situacija beviltiška, graikų kariuomenės vadas keturiolikai savo divizijų įsakė pasiduoti, iš dešinės ir vyresnysis štabo karininkas Po gana trum pų derybų, išsiderėję palankias sąlygas, graikai pasidavė.

Atsižvelgiant į drauge su kovotojais Jugoslavijoje. Graikų kareiviai nelaikyti karo belaisvias ir, išformavus dalinius, jiems leista grįžti namo.

O lim po kalnas Kadangi puolimas vyko labai veržliai, XVIII kalnų korpuso vadas Biomė Boehme buvo priverstas palaukti, kol šiek tiek atsilikę, užnugaryje Rodopų kalnuo­ se esantys jo divizijos padaliniai galės prisijungti prie pagrindinių pajėgų.

Vardaro upės kryptimi puolimas buvo tęsiamas tik sutelkus didžiąją korpuso dalį.

laiko lentelė iki svorio metimo 10 geriausių būdų sulieknėti

Balandžio 11 d. Užėmusi šį miestą, divizija įsitvirtino kitame Aliakmono upės krante ir pajudėjo aukštumų, Olimpo kalno papėdėje, link. Divizijos kirto Aliakmono upę netoli vingio ir balandžio 14 d.

Tą padą dieną priešakiniai daliniai pasiekė vietovę, kurioje statūs Olimpo šlaitai leidosi į jūrą. O kitos Štumo pajėgos toliau skverbėsi link sąjungininkų pozicijų netoli Atėnų. Balandžio 13 d. Tą patį vakarą divizija forsavo Aliakm ono upę ir įsitvirtino kitame jo krante, o kitą dieną užėmė Kozanę, esančią vakariau Vermiono kalnų.

Vis dėlto per kitas tris dienas vokiečių veržimąsi pristabdė kalnuose patikimai įsitvirtinę britai. Netekęs šarvuočių rezervo Vilsonas nusprendė, kad tokia padėtis kelia didelį pavojų, ypač nerimauti vertė greit judantis XL tankų korpusas, nes per pastarąsias dienas Salonikuose generolas' Biomė pergrupavo XVIII kalnų korpusą ir pajudėjo palei Egėjo jūros pakrantę.

Bijodamas grėsmingai artėjančių šių dviejų monstrų ir nesitikėdamas jokio pastiprinimo iš Viduržemio jūros pusės Vilsonas nenoromis įsakė atsitraukti iš Vermiono kalnų bei Aliakmono upės žem upio ir, palikus tik ariergardą, kuris turėjo pristabdyti vokiečių veržimąsi, persikelti įTermopilus.

Tuo pačiu metu, kai buvo puolama centrinė Graikija, oji armija galutinai nuslopino pasipriešinimą rytų Makedonijoje, vakarų Trakijoje bei Egėjo jūros salose. Nors minėtuose regionuose liko veikti pavieniai izoliuoti aktyvūs priešo pajėgų padaliniai, kapituliavusi 2-oji graikų armija buvo tvarkingai demobilizuota.

Oro desantininkų ir 6-osios kalaų divizijos padaliniai buvo panaudoti didesnėms Kikladų, Sporadų ereliai nusileidę ob gyn svorio netekimas kitoms saloms užimti. Pirmiausia atremta tankų priešinė ataka, paskui pėstininkų batalionas bandė užkopti vakariniu kalnagūbrio šlaitu ir apsupti priešą, kuris buvo priverstas atsitraukti į paskutinį galimą atramos punktą priešTermopilus - Pinėjo tarpeklį.

Šioje vietovėje prie Naujosios Zelandijos karių prisijungė du Australijos batalionai ir dalis artilerijos, kurie sulaikė pirm uosius tankų bandym us balandžio 18 d.

Biomė, norėdamas apeiti Naujosios Zelandijos batalioną, išsiuntė 6-ąją kalnų diviziją į sunkų žygį per kalnus, nurodęs užblokuoti vakarinį įėjimą į tarpeklį. Po pietų pėstininkai pradėjo plaustais keltis per Pinėjo upę, užėmė kitoje pusėje esantį kelią ir taip atėmė galimybę priešui atsitraukti. Neturėdami tinkamos radijo įrangos, taigi ir informacijos apie padėtį, išsklaidyti besiginančiųjų daliniai tolesnėse kovose buvo visiškai sutriuškinti.